Michael Pearl – DROGA DO PIEKŁA

POBIERZ

Michael Pearl
DROGA DO PIEKŁA

Przez lata duchowego posługiwania w dziedzinie nauczania biblijnego otrzymałem ogromne ilości listów
od Ŝon zaniepokojonych pornograficznymi ciągotami męŜów. Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe problem
ten dotyczy nie tylko „marginesu społecznego”, ale takŜe wielu tak zwanych „porządnych” rodzin,
w których dba się o edukację dzieci, nie stosuje się antykoncepcji i regularnie chodzi się do kościoła.
Kobiety prowadzące takie domy zastanawiają się, czy w rodzinie, w której ojciec potajemnie fascynuje się
widokiem rozebranych panienek, moŜna nauczyć dziecko tego, aby w Ŝyciu fascynowało się przede
wszystkim osobą Jezusa Chrystusa. Podczas pewnej konferencji, w której wzięło udział kilka tysięcy
„chrześcijańskich” działaczy, ponad połowa uczestników przyznała się do „korzystania z pornografii”
w ciągu tygodnia poprzedzającego to wydarzenie. Mimo tak wielkiej skali problemu, duchowni niechętnie
wypowiadają się na jego temat. Z tych, którzy mają odwagę poruszyć kwestię pornografii, większość
traktuje ją jako „słabość” łatwą do pokonania z pomocą dobrego duszpasterza. Ja jednak stanowczo się nie
zgadzam z takim podejściem. Przyznaję, Ŝe ze względu na draŜliwość związaną z tym delikatnym
tematem, ja równieŜ dotąd unikałem wypowiadania się w tej kwestii. W końcu postanowiłem jednak
zabrać głos i to bez Ŝadnych ogródek. Ci z was, którzy Ŝyją w czystości (i dzięki Bogu), być moŜe poczują
się uraŜeni tonem mojej wypowiedzi, jednak weźcie pod uwagę, Ŝe w tej grze stawką jest los wielu rodzin,
a nawet zbawienie dzieci wychowywanych w tych rodzinach.
Osobiście chciałbym, aby moje dzieci przeczytały ten artykuł. Stopień, w jakim byłyby w stanie
zrozumieć tekst, stałby się wyznacznikiem ich gotowości do przemyślenia omawianych tu treści. Później
odbyłbym z dziećmi rozmowę na temat tego, co przeczytały, dostosowując oczywiście jej poziom do ich
wieku. To, czy dacie waszym dzieciom do przeczytania tę broszurkę i czy podejmiecie z nimi rozmowę na
temat pornografii, zaleŜy tylko od was, jednak pamiętajcie, Ŝe większość dzieci ma pierwszy kontakt
z jakąś formą pornografii jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku Ŝycia.
Na początku chciałbym się zwrócić do was, ojcowie rodzin. Jeśli zdarza ci się, Ŝe zamykasz się sam
w pokoju, by oddać się pornograficznej rozrywce, to zapewniam cię: nie jesteś słaby, ale po prostu
zepsuty. Uprawiasz seks, siedząc przed komputerem lub przeglądając czasopismo, co w zasadzie
sprowadza się do tego, Ŝe dzielisz doświadczenia erotyczne z autorem danego portalu internetowego lub
z wydawcą danej publikacji, który najprawdopodobniej teŜ jest męŜczyzną. Fantazjując na temat
zrobionego wyłącznie dla pieniędzy zdjęcia nagiej kobiety, nie zapominaj o tym, Ŝe dokładnie w tym
samym czasie podniecają się jej zdjęciem tysiące innych męŜczyzn. W ten sposób stajesz się częścią
obrzydliwej zgrai zboczeńców, którzy pobudzają się równocześnie tym samym obrazkiem. A wszystko za
sprawą wydawcy, który jest nikim innym jak seksualnym dewiantem, czerpiącym przyjemność ze
złudnego poczucia władzy nad duszami innych ludzi.
Wydaje ci się, Ŝe masz setki nagich kobiet na wyciągnięcie ręki? CóŜ – tak naprawdę nie masz
Ŝadnej z nich. Jesteś sam. W najlepszym przypadku kopulujesz sam ze sobą. I nie mów mi, Ŝe w ten
sposób zagrzewasz się do spotkania z Ŝoną. W rzeczywistości ta „rozgrzewka” absorbuje cię o wiele
bardziej niŜ cel, o którym mówisz. Jesteś dewiantem. Prawdziwy męŜczyzna myśli głową, a nie
członkiem, i potrafi powiedzieć „nie” swoim namiętnościom. MęŜczyzna, który bezmyślnie zatraca się
w poŜądliwości, wcale nie jest osobą o duŜym potencjale seksualnym, ale człowiekiem o zrujnowanej
duszy, którego najmocniejszym punktem jest w rzeczywistości najbardziej wstydliwy członek jego ciała.
To prawda, Ŝe popęd seksualny pochodzi od Boga, jednak Bóg dał nam równieŜ rozum, dzięki któremu
moŜemy kontrolować wszystkie nasze popędy. Jeśli męŜczyzna nie jest w stanie zapanować nad własną
namiętnością, nie świadczy to o sile jego popędu, ale o słabości jego charakteru. Idąc ślepo za swoim
instynktem, zachowujesz się jak zwierzę, a twój upadek jest jeszcze gorszy niŜ upadek Adama. Przez to,
co robisz, naraŜasz swoją duszę na wieczne potępienie, oddalając się od Boga na bardzo niebezpieczną
odległość. Na własne Ŝyczenie stajesz się zagubiony i bezradny. Nie zasługujesz na Ŝadne współczucie
czy zrozumienie – zasługujesz na pogardę i potępienie. Nie jesteś ofiarą zła, ale jego sprawcą.

Uzasadniasz swoje uzaleŜnienie, zasłaniając się tymi, którzy grzeszą w podobny sposób, jednak bądź
pewien, Ŝe potępiają cię ci, którzy tego nie robią, oraz ci, którzy kiedyś się tym splamili, ale w końcu
wyszli na prostą.
Podczas gdy ty próbujesz się usprawiedliwiać, twoje sumienie jednoznacznie cię potępia. śyjesz
w ciągłym strachu i kłamstwie – jak złodziej. Oddajesz swoje Ŝycie demonowi, który poŜera twoje ciało
i trawi twoją duszę. Przez to, Ŝe twoim boŜkiem staje się cielesna przyjemność, stajesz się czcicielem
szatana. Nie jesteś uczniem Jezusa, ale diabła. Z własnego wyboru dołączyłeś do grona tych, którzy
bezczeszczą swoje własne ciała, którzy „stworzeniu oddawali cześć, i słuŜyli jemu, zamiast słuŜyć
Stwórcy (…)”, których „bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić” (Rz 1,25; Flp
3,19).
Tylko nielicznym udaje się wyjść z tego bagna, w którym coraz głębiej się pogrąŜasz. Zmierzasz
więc prostą drogą do piekła i nic, prócz twojego własnego rozumu, nie zdoła cię zatrzymać. Zapewniam
cię, Ŝe dziś jesteś o wiele bardziej uzaleŜniony niŜ rok temu, i Ŝe będziesz zatracać się w rozpuście coraz
mocniej, aŜ do pełnego zjednoczenia się z demonem, który cię Ŝywi. Wyruszyłeś w drogę bez powrotu.
Z kaŜdym dniem będzie ci coraz trudniej z niej zejść.
Nigdy nie zdołasz zaspokoić Ŝądzy, którą nieustannie w sobie podsycasz. Jest ona jak bąbel po
ugryzieniu komara, który swędzi tym bardziej, im mocniej go drapiesz. A moŜe wydaje ci się, Ŝe
zaspokojenie karmionej pornografią chuci jest moŜliwe? Równie dobrze mógłbyś próbować złapać własny
cień. śądza wzbudzana pornograficznymi obrazami będzie cię mamić coraz intensywniej, a prawdziwe
Ŝycie i miłość przejdą ci koło nosa. Pornografia sprawi, Ŝe stracisz zdolność do doświadczania prawdziwej
miłości, zamieniając ją na zwykłe, zwierzęce pobudzenie prowadzące do uŜywania i naduŜywania ciała.
Prędzej czy później doprowadzi cię to do punktu, w którym nie będziesz w stanie wejść w normalną,
zdrową relację z kobietą. Tak zmanipulowany będziesz zdolny najwyŜej do masturbacji w towarzystwie
drugiej osoby. Twój świat skurczy się tak bardzo, Ŝe zostaniesz tylko ty i twoja sperma. MęŜczyzna, który
doprowadza się do takiego stanu, aŜ cuchnie egoizmem. Taki męŜczyzna z pewnością nie zasługuje na
Ŝadną kobietę.
Nie ma się czym chwalić. Nie porównuj siebie do jurnego buhaja, ale raczej do psa biegającego za
rozwydrzonymi sukami. Takich jak ty są miliony. Jedni chowają się ze swym zboczeniem, inni korzystają
z pornografii otwarcie, pojawiając się w barach, nocnych klubach i sklepach porno. Myślisz, Ŝe jesteś od
nich lepszy? Nic bardziej błędnego! Twoja dusza gnije dokładnie tak samo, jak kaŜdego z nich. Kto wie –
być moŜe pewnego dnia do nich dołączysz, dzieląc nie tylko te same ksiąŜki czy filmy, ale takŜe te same
obleśne pokoje domów publicznych wraz z ich lokatorkami.
Przyjemna jest woda kradziona, chleb wzięty skrycie jest smaczny.
Nie myśli się o tym, Ŝe tam bawią zmarli,
jej zaproszeni – w głębinach Szeolu (Prz 9,17-18).
Mówisz, Ŝe twoja Ŝona jest oziębła? Nawet nie chcę słyszeć, Ŝe sięgasz po pornografię, bo nie masz
dobrej kochanki. Nie byłem wychowywany pod kloszem i wielu ludzi w Ŝyciu widziałem. Dziś mam
sześćdziesiąt jeden lat. Od czterdziestu sześciu lat raz w tygodniu głoszę Ewangelię w jakimś zakładzie
karnym. Od szesnastego roku Ŝycia posługuję w organizacjach pomagających narkomanom, bezdomnym
i ludziom ulicy. Nawet jeśli sam sobie wmawiasz, Ŝe przyczyną twojego uzaleŜnienia jest nieczuła Ŝona –
ja tego nie kupuję. Widziałem juŜ porno-maniaków, którzy poślubili wspaniałe kobiety, ale później
odkryli, Ŝe jednak lepiej im jest w pojedynkę. Rozmawiałem teŜ z kobietami, które stają na głowie, by
podobać się męŜom, ale oni i tak wolą towarzystwo rozebranych panienek na ekranie monitora.
Pornografia nie słuŜy zaspokajaniu tej samej potrzeby, którą moŜe zaspokoić tylko Ŝona. Pragnienie
cielesnego zjednoczenia z Ŝoną jest zgodne z naturą, podczas gdy pragnienie pornografii jest sztucznie
wytworzoną, chorą Ŝądzą, która nie ma nic wspólnego z miłością i małŜeństwem. Nawet gdyby miłośnik
pornografii poślubił gwiazdę porno, szybko by się nią rozczarował. Wycofałby się wówczas z powrotem
do swojej dziupli, by być znów sam na sam ze swymi fantazjami i obrazkami wydanymi przez firmy,
które dorabiają się kokosów nie na tym, Ŝe zaspokajają potrzeby klientów, ale na tym, Ŝe utrzymują ich
w wiecznym nienasyceniu i pragnieniu czegoś, co jest sprzeczne z naturą człowieka. Sekretny światek

porno-maniaka to obrzydliwość dla prawdziwego męŜczyzny, który potrafi być wierny jednej kobiecie, a
całą swoją energię seksualną poświęca temu, by się nią radować i wraz z nią przekazywać Ŝycie.
Jednak najgorszym skutkiem grzechu tych, którzy oddają się pornografii, jest jej wpływ na ich
dzieci. śyjemy w duchowej rzeczywistości pełnej zarówno dobrych, jak i upadłych aniołów. Otaczające
nas demony pragną zniszczyć jak najwięcej ludzkich dusz. Dzieci poboŜnych ludzi zabezpieczone są
przed wpływem sił ciemności dzięki moralności swych rodziców, która działa jak parasol ochronny. Jeśli
jednak ojciec rodziny oddaje się rozpuście, niszczy ten parasol, zapraszając demony do swego domu.
Samo pragnienie, aby one trzymały się z daleka, nie wystarczy. Twoje modlitwy o bezpieczeństwo
rodziny na nic się nie zdadzą, jeśli po kryjomu wciąŜ będziesz sięgać po pornograficzne ksiąŜki lub sycić
wzrok zdjęciami rozebranych kobiet. Pamiętaj, Ŝe za kaŜdym razem, gdy wchodzisz na pornograficzną
stronę internetową, łączysz się jednocześnie ze światem ciemności. Kiedy leŜysz nocą w łóŜku,
odtwarzając w głowie wyuzdane sceny, których się naoglądałeś, bądź pewien, Ŝe demony nie poprzestaną
tylko na twoim umyśle. Przeciwnie – z ogromną satysfakcją i radością wejdą do twojego domu, rodziny,
udadzą się do pokojów twoich dzieci, gdzie będą atakować ich dusze i ciała. Ni stąd ni zowąd,
w umysłach twoich dzieci zaczną rodzić się nieczyste myśli. Będą to tak naprawdę twoje myśli, których
diabeł nie omieszka przemycić do ich głów. W ten sposób, twoje bezbronne potomstwo wpadnie prosto
w sidła ducha przekleństwa, któremu to ty sam otworzyłeś drzwi na ościeŜ.
Seksualne zboczenia naleŜą do grzechów, których jedną z waŜniejszych przyczyn jest właśnie
pornografia. Skoro Pismo Święte mówi nam, Ŝe ci, którzy dopuszczają się nierządu (po grecku porneia –
słowo, od którego pochodzi określenie „pornografia”) „królestwa BoŜego nie odziedziczą” (Ga 5,19-21),
to wszyscy uŜytkownicy pornografii naraŜeni są na wieczne potępienie. W Liście do Efezjan 5,6 Apostoł
Paweł wspomina o tych, którzy oddają się rozpuście (porneia), czytamy równieŜ: „Niechaj was nikt nie
zwodzi próŜnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew BoŜy na buntowników”. Jeśli zatem
sięgasz po pornografię, a mimo to uwaŜasz się za chrześcijanina, to najwyraźniej kpisz sobie z tego, co
mówi Słowo BoŜe. Uczniowie Chrystusa czytają Pismo Święte, a nie wyuzdane teksty przeznaczone dla
gejów i lesbijek. Pamiętaj, Ŝe za kaŜdym razem, gdy zanurzasz się w swój brudny światek, zatrzaskujesz
Bogu drzwi przed nosem. Skutek jest taki, Ŝe twoja dusza, a tym samym dusze twoich dzieci, dyndają na
włosku, a pod nimi rozpościera się otchłań wiecznego potępienia.
Wierz mi: na Sądzie Ostatecznym Bóg osądzi cię o wiele surowiej niŜ ja w tej chwili. Twoją jedyną
nadzieją jest nawrócenie się do Niego. Nie mówię ci, abyś porzucił pornografię, bo wiem, Ŝe jako
człowiek zepsuty do szpiku kości nie będziesz w stanie zrezygnować z tej swojej „miłości”. Najpierw
musisz się nawrócić do Boga. MoŜesz to zrobić, pomimo tego, Ŝe nadal tkwisz w niewoli grzechu.
Nawrócić się do Boga znaczy postawić Boga i Jego przykazania na pierwszym miejscu. Nawrócić się to
pragnąć Jego świętości w swoim Ŝyciu – to odwracać się od grzechów, które cię zniewalają. Nie miej
złudzeń – człowiek, który nawraca się do Boga, musi postępować jak desperat. Musi pragnąć BoŜej
świętości całym sercem.
Szukanie Boga moŜe się wiązać z zarwanymi nocami i posiłkami. Człowiek, który pragnie się
nawrócić, nie znajdzie spokoju duszy, dopóki nie poczuje, Ŝe jest blisko Boga. Odmówienie aktu Ŝalu to
za mało. Nie wystarczy równieŜ prośba o modlitwę wstawienniczą, spowiedź czy rozmowa z duchownym
lub jakimś psychologiem. Musisz zwrócić się bezpośrednio do Boga poprzez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, nie mając Ŝadnej innej nadziei czy oparcia poza BoŜą łaską i miłosierdziem. „Straszną jest
rzeczą wpaść w ręce Boga Ŝyjącego” (Hbr 10,31), ale wspaniałą rzeczą jest otrzymać od Niego
przebaczenie, oczyszczenie i moc do Ŝycia w świętości. Ducha przekleństwa moŜe zniszczyć tylko Jezus
Chrystus. Jeśli Chrystus cię wyzwoli, „wówczas będziesz rzeczywiście wolny” (por. J 8,36). Na własne

oczy widziałem skutki działania Boga, który potrafi zbawiać i wyzwalać homoseksualistów czy porno-
maniaków z taką samą łatwością, z jaką zbawia niewinne dzieci. Dla Chrystusa nie ma nic niemoŜliwego!

Wzmacniając twoje poczucie winy i dając ci przedsmak tego, z czego będziesz rozliczany na Sądzie
Ostatecznym, tylko wyświadczam ci przysługę. Twoje sumienie nie uspokoi się, dopóki twój grzech nie
zostanie stosownie ukarany. Mam jednak dobrą wiadomość: Jezus Chrystus wziął na siebie karę za twój
grzech. Jego to Bóg obarczył twoją niegodziwością. Stwórca sprawił, Ŝe Jego Jedyny Syn został
obciąŜony grzechem dla twojego zbawienia. Jezusa potraktowano jak najgorszego złoczyńcę – jak kogoś,

kto jest winien najcięŜszego grzechu. Poniósł śmierć, którą to ty powinieneś ponieść. Twój grzech został
odkupiony cierpieniem Chrystusa. Jeśli więc nawrócisz się do Boga, On wymaŜe twoje grzechy i będzie
traktował cię tak, jak gdybyś nigdy nie upadł. Bóg zmyje z ciebie wszelką niegodziwość i puści ją w
niepamięć, przez co usunie twoją winę i wyzwoli cię z mocy zła.
Pokusy będą cię nękały jeszcze przez wiele lat. Dzień w dzień diabeł będzie cię kusił, abyś
powrócił do grzechu, któremu się przeciwstawiłeś, ale Bóg da ci moc pokonywania tych pokus. Ewangelia
Jezusa Chrystusa jest bowiem „mocą BoŜą ku zbawieniu dla kaŜdego wierzącego” (Rz 1,16). „Przeto
i zbawiać na wieki moŜe całkowicie tych, którzy przez Niego zbliŜają się do Boga” (Hbr 7,25).
Decyzja naleŜy do ciebie. Mam nadzieję, Ŝe nie jest z tobą aŜ tak źle, Ŝe nim skończy się ten tydzień
powrócisz do swojej niegodziwej rozrywki? A moŜe istnieje jeszcze szansa, byś nawrócił się do Boga
i z Jego pomocą pozbył się swego zboczenia? Pamiętaj, Ŝe napisałem ten tekst tylko z jednego powodu:
aby twoim dzieciom dać szansę na zbawienie. Decyzję musisz podjąć sam. Czeka na nią twoja Ŝona, twoje
dzieci i wreszcie sam Bóg.
Do on porno-maniaków ż
Mam pełną świadomość tego, Ŝe po przeczytaniu powyŜszego artykułu kaŜda Ŝona męŜczyzny
uzaleŜnionego od pornografii moŜe poczuć wstyd, bezsilność, a nawet gniew. Najprawdopodobniej
doskonale znasz swoje obowiązki wynikające z bycia Ŝoną, jednak zachowanie twojego męŜa wzbudza w
tobie tak wielkie obrzydzenie, Ŝe jest ci trudno go szanować. Nie sposób przecieŜ darzyć szacunkiem
kogoś, kto naraŜa na niebezpieczeństwo dusze waszych dzieci. Trudno teŜ doznawać radości
w małŜeńskiej sypialni, wiedząc, Ŝe jest się tylko narzędziem do zaspokajania Ŝądzy podsycanej rozpustą.
Choć na samą myśl o niegodziwości tego typu męŜów gniew wzbiera w mojej piersi, muszę pozostać
wierny Ewangelii, radząc ci, abyś się nie buntowała przeciwko swojemu męŜowi. Musisz szanować go,
nawet wówczas, gdy postępuje grzesznie.
Zrozum, Ŝe jesteś częścią całego łańcucha zaleŜności. Pierwszym jego ogniwem jest Bóg, potem
Jezus, po Nim twój mąŜ, następnie ty – Ŝona, a na końcu dzieci. Dzieci nie decydują o tym, czy ich
rodzice zasługują na szacunek, czy teŜ nie. Okazując rodzicom posłuszeństwo, są jednocześnie posłuszne
Bogu. Analogicznie, jeśli Ŝona okazuje męŜowi posłuszeństwo i szacunek, jest jednocześnie posłuszna
wobec Boga. JeŜeli mąŜ naduŜywa swojej władzy, Bóg go z tego rozliczy. A zatem niezaleŜnie od tego,
jakim draniem jest twój mąŜ, szanuj go, bo w ten sposób okaŜesz szacunek Bogu, który uczynił go twoją
głową.
Słowo BoŜe mówi wyraźnie: nawet jeśli mąŜ nie wierzy w Boga, Ŝona ma z nim zostać i nie
powinna unikać współŜycia seksualnego z nim. JeŜeli sytuacja staje się nie do zniesienia, gdy na przykład
mąŜ bije Ŝonę i dzieci lub molestuje je seksualnie, przez co kobieta zostanie zmuszona do odejścia, to –
dopóki on Ŝyje – Ŝona ma tylko dwie moŜliwości: albo Ŝyć samotnie, albo się z nim pojednać.
1 List do Koryntian 7,3-5.10-14
3 MąŜ niech oddaje powinność Ŝonie, podobnie teŜ Ŝona męŜowi.
4 śona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąŜ; podobnie teŜ i mąŜ nie rozporządza własnym ciałem, ale Ŝona.
[śona nie moŜe odmówić męŜowi seksu, z wyjątkiem sytuacji, w której męŜczyzna zmusza ją do stosunku analnego lub innej
formy dewiacji.]
5 Nie unikajcie jedno drugiego, [Ŝona nie powinna unikać męŜa] chyba Ŝe na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać
się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan.
10 Tym zaś, którzy trwają w związkach małŜeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: śona niech nie odchodzi od swego męŜa.
11 Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym męŜem. MąŜ równieŜ niech nie oddala
Ŝony.
12 Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma Ŝonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej
nie oddala.
13 Podobnie jeśli jakaś Ŝona ma niewierzącego męŜa i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje.
14 Uświęca się bowiem mąŜ niewierzący dzięki swej Ŝonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca Ŝona przez brata.
W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. [Obecność jednego zbawionego rodzica wystarczy,
aby szanse dzieci na poznanie Dobrej Nowiny o zbawieniu ogromnie wzrosły.]

Jeśli twoja sytuacja jest beznadziejna, oddaj ją Bogu. Być moŜe brzmi to dziwnie, ale wiem, co
mówię: znajdź chwilę, by pobyć z Bogiem sam na sam i z pełnym zaufaniem przekaŜ tę sprawę w Jego
ręce i kompetencje. Przestań się nią zajmować i pozwól Bogu przejąć ster. Jednocześnie, przygotuj się na
serię upokorzeń i sytuacji, które będą wymagać od ciebie anielskiej cierpliwości. Być moŜe Bóg
postanowi odebrać twojemu męŜowi pracę i zrujnować go finansowo. MoŜliwe, Ŝe pośle twojego męŜa do
więzienia. Niewykluczone, Ŝe zarówno twój mąŜ, jak i cała wasza rodzina, doznacie wielkiego
upokorzenia. Być moŜe będziesz musiała patrzeć, jak twój mąŜ zapada na cięŜkie choroby. MoŜe się
równieŜ okazać, Ŝe Bóg zechce odebrać jemu Ŝycie, jeśli nie będzie chciał się wyrzec swojego grzechu.
Nie twierdzę, Ŝe Bóg koniecznie dokona którejś z tych wspomnianych wyŜej rzeczy, jednak jeśli złoŜysz
swój los w Jego rękach, musisz bezgranicznie zaufać Jego postanowieniom. Bóg bardzo pragnie, abyśmy
Mu ufali. Jeśli powierzysz Mu kontrolę nad swoją sytuacją, z pewnością cię nie zawiedzie. Jeśli będziesz
się starała rozwiązać te problemy bez pomocy BoŜej, moŜesz szarpać się z nimi całymi latami i nigdy nie
doznać prawdziwej ulgi. Jeśli zaś nauczysz się pokładać bezgraniczną ufność w Bogu, doświadczysz cudu
Jego zbawienia.
JeŜeli twój mąŜ molestuje seksualnie wasze dzieci, lub gdy jego agresja zagraŜa waszemu zdrowiu
i Ŝyciu, poszukaj pomocy w kościele. Jeśli nie okaŜe on natychmiastowej skruchy i pragnienia poprawy,
odwołaj się do prawa i wezwij na pomoc policję. Nie przyjmuj budzących litość, pustych, łamanych wciąŜ
na nowo obietnic. Jeśli mąŜ przyłapany na molestowaniu dzieci nie okaŜe prawdziwej skruchy
i determinacji, by nigdy więcej się to nie powtórzyło, powinnaś wydać go w ręce władz. Powinnaś złoŜyć
przeciwko niemu zeznania, a jeśli sąd skazałby go na lata pobytu w więzieniu, powinnaś go tam
odwiedzać i cierpliwie czekać na jego wyjście.
Jeśli naprawdę oddasz swoje sprawy w BoŜe ręce, a przy tym pozostaniesz wierna swoim
obowiązkom, Bóg z całą pewnością podejmie kroki ku temu, aby ochronić zarówno ciebie, jak i wasze
dzieci. Nie obawiaj się dać twojemu męŜowi do zrozumienia, Ŝe wiesz o jego pornograficznych
zainteresowaniach, a jednocześnie gorąco się za niego modlisz. Masz prawo palić wszelkie niegodziwe
ksiąŜki, które walają się po domu w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci. JeŜeli macie starsze dzieci,
które wiedzą o tym, Ŝe ich tata sięga po pornografię, koniecznie uświadom im dwie rzeczy: po pierwsze,
Ŝe sercem wciąŜ jesteś przy męŜu, Ŝe nadal go kochasz i szanujesz, i Ŝe bardzo zaleŜy ci na zbawieniu
jego duszy; po drugie, Ŝe serce pęka ci z Ŝalu na myśl o piekle, do którego twój mąŜ zmierza, gardząc
Chrystusem. Niech wasze dzieci wiedzą o tym, Ŝe modlisz się za tatę i jest ci ogromnie wstyd za jego
grzech. Uświadom swym pociechom, Ŝe rozpusta, której dopuszcza się ich ojciec, to dzieło szatana, które
sprowadza wieczne potępienie. Staraj się mówić o tym bez rozgoryczenia czy złości.
Pułapką dla Ŝon, których męŜowie sięgają po pornografię, jest popadanie w poczucie wyŜszości
i wykorzystywanie tej sytuacji, by przejąć dominację w relacjach małŜeńskich. Wiele kobiet nawet w
sprzyjających okolicznościach chętnie przejęłoby władzę nad swymi męŜami. Takie Ŝony uwielbiają czuć
się lepsze od swoich męŜczyzn. Prawda jest taka, Ŝe w głębi duszy zawsze były zbuntowane i niechętnie
uznawały, Ŝe ktokolwiek mógłby nimi kierować. Jeśli więc okazuje się, Ŝe mąŜ nie jest godzien
sprawować władzy, takie kobiety odczuwają ogromną satysfakcję. Wreszcie mogą zrzędzić do woli
i manipulować męŜami poprzez skąpe wydzielanie im swoich wdzięków. Oczywiście oficjalnie dalej będą
zwać się wzorowymi chrześcijankami i straŜniczkami moralności, jednak tak naprawdę takim kobietom
zaleŜy jedynie na tym, by przejąć i utrzymać władzę.
Zrzędliwe Ŝony wzbudzają w swych męŜach złość i frustrację. Kobiety, które w sypialni traktują
męŜów jak intruzów lub w inny sposób nie przykładają się do rozwoju ich relacji seksualnej, naraŜają ich
na ogromne pokusy. Pragnę jednak zaznaczyć, Ŝe korzystanie z pornografii jest wyłączną decyzją męŜa,
a więc i wyłącznie jego grzechem. śona w Ŝaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za pornograficzne
zainteresowania swego męŜa. Takie kobiety nie muszą więc się obarczać tego typu winą, lecz jednak
niech się lepiej upewnią, czy aby na pewno nie ma w nich poczucia wyŜszości zaprawionego frustracją
i zgorzknieniem. Takie połączenie sprowadzi na wasze dzieci takie samo piekło, jak pornografia.
UzaleŜniony od pornografii mąŜ i dominująca Ŝona potrafią stworzyć niekończące się błędne koło –
piekło na ziemi. Taki związek niechybnie zakończy się rozwodem. Oczywiście, będzie miał równieŜ

zgubny wpływ na dzieci. Nie dość, Ŝe zostaną zranione przez oddającego się pornografii ojca, to popadną
w zgorzknienie przez zrzędliwą, dominującą, krytykującą matkę. Ktoś musi przerwać to błędne koło,
ukorzyć się i zacząć wypełniać swoje obowiązki, nie bacząc na moralny upadek współmałŜonka.
Nie traćcie nadziei! Zdajcie się na BoŜą opatrzność i cierpliwie czekajcie. Jest wiele kobiet, które
doczekało się zwycięstwa. Wy równieŜ macie na to szansę. Odpłacajcie swym niegodziwym męŜom
Ŝyczliwością, bądźcie do ich dyspozycji i szanujcie ich, mimo Ŝe na to nie zasługują. Jestem pewien, Ŝe
jeśli będziecie tak czynić, wasi męŜowie nawrócą się do Boga i zostaną zbawieni, a wy będziecie się
cieszyć wspaniałym małŜeństwem i dziećmi, które pójdą za Chrystusem. Wówczas będzie was moŜna
uznać za prawdziwe bohaterki.
Tytuł oryginału: Pornography – Road to Hell
Przekład: Laura Bigaj
Redakcja: ElŜbieta Augustyniak
Redakcja techniczna: ElŜbieta Augustyniak
Korekta: Zespół VOCATIO
Copyright © 2001 by Michael Pearl. All rights reserved.
Copyright for Polish edition © 2012 by VOCATIO.
All rights to the Polish edition reserved.
Tę broszurę moŜna kopiować i nieodpłatnie dystrybuować
bez Ŝadnych ograniczeń. MoŜe być takŜe odczytywana
w środkach masowego przekazu bez Ŝadnych dodatkowych
zezwoleń ze strony wydawcy.
ISBN: 978-83-7829-001-8

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *